فرمساز

يكي از مشكلات اصلي سيستم هاي پرتال در بازار امروز در مورد بخشهايي از سايت مي باشد كه در قالب ماژول هاي پرتال قرار نمي گيرند و بايد براي اين بخشها بسته به نياز كاربر ماژول هاي جديد توليد و به سيستم اضافه شوند،اين كار سازمان را متحمل صرف زمان و هزينه بالايي مي­نمايد. اين محصول با مکانيزه کردن روند توليد ماژولهاي جديد تا حد قابل قبولي اين نياز را برطرف مي كند و باعث كاهش هزينه و زمان توليد مي شود. به علاوه اين محصول با ايجاد امكان توليد نرم افزار توسط مسئول سازمان به طور مستقيم به افزايش کارايي و انعطاف­پذيري نرم افزار توليد شده كمك شاياني مي­نمايد. اين محصول بعنوان يک زير سيستم از محصول پرتال شرکت دوران ارائه مي شود و امکان ايجاد فرم هاي پويا يا بطور کلي امکان ايجاد يک زير سيستم جديد را بر روي بستر پرتال مهيا مي­سازد.

جايگاه نرم افزار توليد شده

قابل استفاده براي

سازمانها و شركتهايي كه داراي جريانهاي کاري خاصي مي باشند و امكانات پورتال پاسخگوي نياز آنها نمي­باشد.

نقشهاي مرتبط

مديران و بخش فني و تمامي كساني كه با سيستم در گير مي باشند.

بستر اجرا يك ماژول در ساختار پورتال دوران
قابليتها

امكان توليد فرم و جريان کاري را در اختيار كاربر قرار مي دهد.

اين نرم افزار بشكل كلي براي توليد فرم هاي مختلف و ايجاد جريان کاري سازماني براي فرم هاي موجود و همچنين گرفتن گزارشات مختلف طراحي و توليد شده است.

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0